Clubreglement

Clubreglement No-Bikers

De No-Bikers is een recreatieve MTB-club, sinds 1994, uit Bertem, die gegroeid is uit een passie voor het mountainbiken. Dit alles gedeeld door enkele vrienden uit de omgeving van de Geen-straat te Bertem.

Het doel van de club is om onze leden op een gezonde manier van de fietssport te kunnen laten genieten en dit alles in een leuke groepsgeest..

Dit reglement vervangt het intern clubreglement dd. van juni 2017.

Artikel 1: Het Dagelijks Bestuur

De club bestaat uit actieve leden en heeft een Dagelijks Bestuur, dewelke optreedt als officieel orgaan en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en een webmaster. 

In onderling overleg neemt zij beslissingen omtrent de goede werking van de club en deelt deze nadien mee aan de leden (hetzij mondeling, hetzij via elektronische drager). 

De samenstelling van het dagelijks bestuur is terug te vinden op onze website www.nobikers.be.

Bestuursvergaderingen vinden minstens 2x per jaar plaats en dit buiten de Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt het dagelijks bestuur tijdens een Algemene Vergadering (september), bij de start van het nieuwe kalenderjaar verkozen. Alle functies worden jaarlijks opnieuw opengesteld, zodat andere leden die zich hiervoor geroepen voelen, zich kunnen engageren voor een functie binnen het dagelijks bestuur.

Tijdens de A.V. wordt tevens een balans van het voorbije seizoen opgemaakt, alsook een vooruitblik op het komende kalenderjaar gegeven. 

Elk lid is in de mogelijkheid om op een correcte en constructieve wijze zijn mening te geven over de werking van de club aan het dagelijks bestuur. 

BELANGRIJK: De aanwezigheid van al de leden op de A.V. is sterk aanbevolen. 

Artikel 2: Stars en Pro’s

Om iedereen de kans te geven maximaal te kunnen genieten van hun passie voor het fietsen, rijden we in 2 groepen. 

Elke groep beschikt over een kalenderverantwoordelijke dewelke telkens op de A.V. wordt aangesteld.

De PRO’s volgen een kalender opgesteld door hun kalenderverantwoordelijke.

Hier ligt het accent voornamelijk op het MTB’n door veld- en boswegen of onverharde wegen. 

De STARS beperken zich tot wegritten op asfalt of verharde wegen. Ook hun kalenderverantwoordelijke zorgt voor een afwisselende kalender. 

Teneinde het voor iedere Star aangenaam en voldoende sportief te houden wordt ernaar gestreefd om een minimale afstand van 40 km af te leggen waarbij een gemiddelde snelheid van 20 km/u wordt aangehouden. 

Indien er Pro’s aansluiten bij ritten van de Stars zullen zij zich aan de fietsregels van de Stars houden.

Dit alles onder het motto “samen uit, samen thuis” als fietsende vrienden. 

Voortaan worden leden die gedurende de laatste 2 jaar actief deel hebben uitgemaakt van één van beide groepen, niet verder uitgesloten van lidmaatschap indien zij niet langer in de mogelijkheid zijn om actief deel te nemen aan de zondagritten. 

Een No-Biker in rust genaamd kan dus voor eeuwig en altijd lid blijven van de No-Bikers.

Het dragen van een fietshelm tijdens onze ritten is VERPLICHT voor elk lid!

Artikel 3: Nieuwe leden
  • Elke kandidaat (min. 15 jaar) rijdt een tijdje (meestal 3 tot 6 maand) spontaan én op regelmatige basis met ons mee teneinde kennis te maken met onze club, onze gewoontes en de andere clubleden.
  • Op de eerstvolgende AV zal zijn of haar lidmaatschap definitief worden.
  • Aangepaste No-Bikers kledij zal het nieuwe lid kunnen bestellen bij een volgende bestelling bij Bioracer (2x jaarlijks) of bij een totaal nieuwe outfit.
  • Elk lid dient te beschikken over een voldoende fysieke en gezonde paraatheid.  

Door betaling van het besproken lidgeld onderwerpt elk lid zich aan het intern reglement van de club.

Artikel 4: Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 100€ per fietsend lid.

No-Bikers in rust betalen jaarlijks 50€.

Steeds voor 31/10 te storten op rekeningnummer 431-1539351-28 met vermelding van ‘uw naam’. 

Artikel 5: Kledij

Verdedig je clubkleuren is één van onze leuzes, zo is elk lid verplicht in No-Bikers outfit aanwezig te zijn op onze ritten.

Er wordt getracht om een nieuwe outfit/design om de 3 jaar te voorzien.

Ook voor extra-sportieve activiteiten hebben wij clubkleren.

Artikel 6: Kalender

Op regelmatige basis wordt een kalender opgemaakt per groep met wekelijkse zondagritten. Dit door de vooraf aangestelde (op A.V.) kalenderverantwoordelijken. Zij zorgen voor een afwisselend en gevarieerd programma, afhankelijk van haalbaarheid en rekening houdend met suggesties of opmerkingen van andere clubleden. 

Er is telkens een gezamenlijk vertrekuur op het Dorpsplein te Bertem voorzien, identiek voor beide groepen.

  • ZOMERUUR: vertrek om 08u00
  • WINTERUUR: vertrek om 09u00

Dit tijdstip wordt ook nogmaals aangekondigd/herhaald in onze kalender via onze website www.nobikers.be door de kalenderverantwoordelijken.

Omwille van extreme weersomstandigheden of verre vreplaatsing kan eventueel het vertrekuur aangepast worden per groep. 

Artikel 7: Verzekering

Voor onze fietsende leden heeft de club een ‘verzekering vereningingsleven’ afgesloten.

Deze polis omvat: verzekering burgelijke aansprakelijkheid, verzekering rechtsbijstand en verzekering lichamelijke ongevallen waaronder de kosten voor geneeskundige verzorging (een franchise wordt in rekening gebracht).

Kost van deze verzekering zit verwerkt in het jaarlijks lidgeld. 

Documenten in geval van ongeval zijn terug te vinden op onze www.nobikers.be. 

Ook zullen wij indien nodig een extra ‘evenementenverzekering’ afsluiten. Bv. voor ons eetfestijn, waar externen onze club een handje komen toesteken.

Artikel 8: Activiteiten

Jaarlijks richten wij enkele interne evenementen voor alle leden in, zoals 100km, rit naar zee, week-end, nieuwjaarsreceptie…. In sommige gevallen heeft het lid de mogelijkheid om zijn partner mee te nemen op deze activiteit.

Elk jaar krijgt elk lid de mogelijkheid tijdens de A.V. om zich hiervoor te engageren als organisator.

De minimum leeftijd om als organisator voor een activiteit op te treden is 18 jaar.

Vooraf wordt ook op de Algemene Vergadering telkens een budget per activiteit bepaald welk de clubkas zal toesteken in het desbetreffende evenement. 

Elk lid kan dus telkens genieten van een verlaagde kostprijs dankzij de clubkas. Dit alles zolang de club over de nodige financiële mogelijkheden beschikt.

Jaarlijks organiseren wij in de maand januari een Nieuwjaarsreceptie dewelke gratis is voor onze leden en hun gezinsleden. Ook dit zolang de club over de nodige financiële mogelijkheden beschikt.

BELANGRIJK:

De organisatie van één extern evenement (ons eetfestijn) vormt onze grootste bron van inkomsten.  Daarom wordt op deze activiteit, de dag zelf, een maximale inspanning verwacht van elk actief lid en indien mogelijk ook van zijn/haar partner en/of kids.

Artikel 9: www.nobikers.be

De club heeft een officiële website dewelke is opgedeeld in een algemeen deel zichtbaar voor elke webgebruiker en een ander gedeelte enkel beschikbaar voor onze leden via een account en paswoord. 

De website bevat informatie over de kalender van Stars en Pro’s, indeling Bestuur, clubreglement, nuttige info, alsook foto’s van diverse activiteiten of ritten. 

Er is ook een forum beschikbaar om korte nieuwtjes of berichten aan elkaar te kunnen melden. 

De Webmaster staat in voor onderhoud en actualisatie van deze website en forum.

Artikel 10: Missie, waarden en leuze

In haar missie definieert de club haar bestaansgrond, terwijl de waarden weergeven “wie we zijn” en “waar we voor staan”.

Onze missie:

In een vriendschappelijke en familiale sfeer de passie voor het fietsen op een sportieve, gezonde én ontspannende manier ‘samen’ beoefenen.

Onze waarden:

  • Wij engageren ons om graag te fietsen
  • Wij juichen teamspirit toe
  • Wij tonen respect voor natuur en milieu
  • Wij respecteren het verkeersreglement en dragen bij tot de verkeersveiligheid
  • Wij steken met onze familie een helpende hand toe op ons jaarlijks eetfestijn
Onze leuze

Omda ‘k No-Biker ben

En verzot op Leffe zen

En ik m’n club bemin

Met vrouw en kind